Syftet med informationsportalen Dentala Material Norden


För personalen inom tandvården:
 • Förbättrad marknadsöversikt dentala material
 • Produktdatabladen presenteras på respektive lands språk
 • Underlättad hantering av dentala material genom att information om innehåll, indikationer/kontraindikationer etc. görs lättillgänglig
 • Förenklad information om risker och riskbedömning vid hanteringen av dentala material genom att ”övrig information” om farokoder, risk- och skyddsfraser finns tillgänglig
 • Kopplad ”övrig information” till databasen som vetenskapliga översiktsartiklar presenterade på engelska och/eller hemspråk.

För producenter:

 • Mindre tidsödande kontakter med personal inom tandvården för distribution av produktdatablad då allt finns samlat på ett lättillgängligt ställe i databasen
 • Produkterna synliggörs lättare för inköpare och användare
 • Bidrar till en ökad förståelse och ett ökat intresse för produktdatablad och bruksanvisningar hos vårdgivare

För patienter:

 • Möjlighet till information rörande vilka dentala material som finns på marknaden, typ av material och deras innehåll
 • Vid oro för avvikande reaktioner kan information om substansinnehåll och rekommendationer erhållas

För hälsovårdsmyndigheter:

 • Möjlighet till översikt av dentala biomaterial på marknaden och vilka substanser de innehåller
 • Möjligt att effektivt och snabbt få svar på vilka material som berörs vid anmälan att viss substans kan ge upphov till avvikande reaktion
 • Tillverkare och andra berörda kan kontaktas med hjälp av adresser och telefonnummer angivna i databasen